Leppälahden kaavasta

Leppälahden kyläselvitys (pdf)

Tavoitekartta 1 (pdf)

Tavoitekartta 2 (pdf)

Leppälahden kyläselvityksen kohteena on koko Jyväskylän kaupunkiin kuuluva Leppäveden järven itäpuolinen osa. Keskeisenä tavoitteena on alueen suunnittelutarpeen tarkentaminen.

Vuonna 2011 valmistui entisen Jyväskylän maalaiskunnan maaseutualueiden maankäyttöä kokoava esiselvitys MASSU. Selvityksessä kuvataan maaseutualueiden maankäytön nykytilaa sekä analysoidaan kehittämismahdollisuuksia. Analyyseissa on pääasiassa keskitytty kysymykseen, minne asuinrakentaminen maaseudulla olisi hyvä suunnata. Tämän kyläselvityksen tavoitteena on tarkentaa MASSUN selvityksiä ja analyysejä Leppälahden osalta sekä määritellä tarkemmin alueen suunnittelutarvetta.

Leppälahden keskeinen kyläalue on osoitettu Jyväskylän yleiskaavaluonnoksessa kylähelmeksi ja kyläalueeksi, jolle on tarpeen laatia osayleiskaava tai asemakaava. Selvityksen avulla tarkennetaan tulevan osayleiskaavatyön sisältökysymyksiä ja määritellään osayleiskaavalle perusteltu aluerajaus. Selvityksen tavoitteena on tarkastella samalla myös koko Leppäveden järven itäpuolisen alueen maankäyttöä ja määritellä tarkemmin Jyväskylän yleiskaavassa maaseutukehälle osoitettuja kyläalueita, kylänauhoja ja maaseutuelinkeinojen alueita.Kyläselvityksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on selvittää kyläläisten omia tavoitteita kylänsä kehittämiseksi ja toisaalta informoida mahdolliseen kaavoitukseen liittyviä prosesseja.

Ranta-alueiden rakennusoikeuden selvittämiseksi tavoitteena on tehdä myös alustava emätilatarkastelu yleisesti käytettyjen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Emätilan määrittelyn ajankohtana käytetään päivämäärää 1.7.1959 eli rakennuslain voimaantuloa. Emätilan mahdollisten uusien rantarakennuspaikkojen määrään vaikuttavat muun muassa emätilan rantaviivan pituus ja emätilan vuoden 1959 jälkeen rakennetut ja siitä lohkotut rakennuspaikat. Jokainen nykyinen tila tarkastellaan osana emätilaa. Kyläselvityksellä ja emätilatarkastelulla ei ole vaikutusta voimassa oleviin ranta-asemakaavoihin, joita alueella on muutama. Rantakaavat jäävät sellaisenaan voimaan.

Selvitystyön aikana järjestettiin useita kyläiltoja, jolloin asukkaat, maanomistajat, luottamushenkilöt ja muut asiasta kiinnostuneet pääsivät osallistumaan selvitysprosessiin. Ensimmäinen työpajatyyppinen kyläilta järjestettiin Leppälahden kerhotalolla syyskuussa 2012. Tämän jälkeen alueelle liittyvistä maankäyttötavoitteista ja -toiveista sai tulla keskustelemaan henkilökohtaisesti lokakuussa kahtena iltana 2012. Alueelle laadittuja selvityksiä ja rantarakentamisen periaatteita esiteltiin 11.12.2012. Selvityksen väliraporttia eli alueen suunnittelutarvetta kuvaavaa aineistoa esiteltiin kylällä 16.5.2013. Aineisto oli nähtävillä mielipiteiden antamista varten 17.5.-7.6.2013.

Tällä kyläselvityksellä ei ole mitään oikeudellisia vaikutuksia. Tämä selvitys ei ole kaava eikä suunnitelma, jonka mukaan voitaisiin ohjata rakentamista suoraan. Selvitys on uudenlainen lähestymistapa kohdata maaseudun kylien kehittämistarpeita sekä ohjata ja kartoittaa suunnittelutarpeita.

Kyseessä ei ole vielä kaavan laatiminen, mahdollisesta kaavoittamisesta päätetään erikseen. Jyväskylän kaupungin kaavoituskatsausta ja kaavoitushankkeita voi seurata netistä http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/854

(lähde: Jyväskylän kaupunki)